NEWS

News English: Bài hát của cua Những rung động đặc biệt từ cua đàn hương thu hút bạn tình—và đẩy lùi kẻ thù Crab Songs – Special fiddler crab vibrations attract mates—and deter foes

Crab Songs Special fiddler crab vibrations attract mates—and deter foes When male fiddler crabs try to attract a mate, they emit a series of vibrations (rung động) and pulses (xung động) by drumming on the ground—essentially a crustacean (giáp xác) love song. It turns out that these crabs can produce fight songs as well, drumming a different tune to threaten (đe dọa) a foe (kẻ thù), researchers (các nhà nghiên cứu) report in Animal Behaviour.

All sound waves (sóng âm) begin with vibration. Human ears are built to detect vibrations or pressure waves (sóng áp lực) traveling through air and water, which our brains (bộ não) perceive (nhận thức) as voices (giọng nói) or sounds (âm thanh). But many other animals “hear” sound through solid mediums—including the ground. Fiddler crabs primarily use sensory organs (cơ quan cảm giác) in their legs to detect the vibrations of sand particles (hạt cát).

To track the crab’s vibration-based soundtracks, researchers placed highly sensitive (cực nhạy) accelerometers (gia tốc kế) in mudflats next to the crustaceans’ burrows (hang) on South Korea’s Yeongjong Island. Next, they introduced decoy (giả) female crabs made of polymer clay near the burrows.

When courting, male crabs waved their large claw (càng lớn), then played a slow, long series of vibrations to lure (dụ dỗ) these fake females into their burrows. Other times the crabs instead acted hostile (thù địch) to their clay counterparts and drummed out a shorter spurt of quick pulses to accompany defensive behavior. “I was surprised because I didn’t expect that they could make such complicated (phức tạp) and sophisticated (tinh vi) rhythms,” says study co-author Taewon Kim, a marine biologist (nhà sinh vật học biển) at Inha University in South Korea.

This discovery illuminates (làm sáng tỏ) the world of crustacean communication—and factors (yếu tố) that could disrupt (làm gián đoạn) it, says Damian Elias, an animal behavior (hành vi động vật) researcher at the University of California, Berkeley. For example, helicopters (trực thăng) regularly flying over the study site created vibrations so strong that researchers were unable to record (ghi lại) the fiddler crabs’ drumming and had to pause (tạm dừng) their experiment. Other human activities such as construction are known to disturb (làm phiền) species (loài) that depend on ground vibrations, although scientists are still exploring the long-term impacts of these disruptions.

“It’s only recently that we really started to appreciate (đánh giá cao) just how many animals communicate acoustically (âm thanh), particularly ones that don’t communicate using airborne vibrations (rung động không khí) in the way that humans detect them,” Elias says. “We need to think about how animals detect (phát hiện) the world if we really want to understand them.” – —Kiley Price

Source: May 2024 scientificamerican.com

Dịch Tiếng Việt:

Bài hát của cua: Những rung động đặc biệt từ cua đàn hương thu hút bạn tình—và đẩy lùi kẻ thù

KHI NHỮNG CON CUA ĐÀN HƯƠNG ĐỰC cố gắng thu hút bạn tình, chúng phát ra một loạt rung động và xung động bằng cách gõ xuống mặt đất – về cơ bản là một bản tình ca giữa các loài giáp xác. Hóa ra, những con cua này cũng có thể tạo ra những bản nhạc chiến đấu, gõ một giai điệu khác để đe dọa kẻ thù, các nhà nghiên cứu báo cáo trong tạp chí Animal Behaviour (Hành vi Động vật).

Mọi sóng âm bắt đầu với rung động. Tai người được tạo ra để phát hiện các rung động hoặc sóng áp lực di chuyển qua không khí và nước, mà não chúng ta cảm nhận như là tiếng nói hoặc âm thanh. Nhưng nhiều loài động vật khác “nghe” âm thanh thông qua các môi trường rắn – bao gồm cả mặt đất. Cua đàn hương chủ yếu sử dụng các cơ quan cảm giác trên chân của chúng để phát hiện rung động của hạt cát.

Để theo dõi những bản nhạc dựa trên rung động của cua, các nhà nghiên cứu đã đặt những cảm biến gia tốc cực nhạy trong bãi lầy bên cạnh hang của các loài giáp xác trên đảo Yeongjong của Hàn Quốc. Tiếp theo, họ giới thiệu những con cua cái giả làm từ đất sét polyme gần các hang.

Khi tán tỉnh, các con cua đực vẫy chiếc càng lớn của mình, sau đó chơi một chuỗi rung động chậm, dài để lôi kéo những con cái giả này vào hang của chúng. Lúc khác, những con cua lại có hành vi thù địch với những đối tác đất sét của mình và gõ ra một tràng xung nhanh ngắn hơn để đi kèm với hành vi phòng thủ. “Tôi rất ngạc nhiên vì tôi không mong đợi rằng chúng có thể tạo ra những nhịp điệu phức tạp và tinh vi như vậy,” nói Taewon Kim, đồng tác giả nghiên cứu, một nhà sinh vật học biển tại Đại học Inha ở Hàn Quốc.

Phát hiện này làm sáng tỏ thế giới giao tiếp của loài giáp xác — và các yếu tố có thể làm gián đoạn nó, nói Damian Elias, một nhà nghiên cứu hành vi động vật tại Đại học California, Berkeley. Ví dụ, trực thăng bay thường xuyên trên khu vực nghiên cứu đã tạo ra những rung động mạnh đến mức các nhà nghiên cứu không thể ghi lại tiếng gõ của cua đàn hương và phải tạm dừng thí nghiệm của họ. Các hoạt động khác của con người như xây dựng cũng được biết là làm phiền đến các loài phụ thuộc vào rung động mặt đất, mặc dù các nhà khoa học vẫn đang khám phá những tác động lâu dài của những sự gián đoạn này.

“Chỉ gần đây chúng ta mới thực sự bắt đầu đánh giá cao việc rất nhiều loài động vật giao tiếp qua âm thanh, đặc biệt là những loài không sử dụng rung động không khí như cách con người phát hiện chúng,” Elias nói. “Chúng ta cần suy nghĩ về cách các loài động vật nhận thức thế giới nếu chúng ta thực sự muốn hiểu chúng.”