NEWS

News English: Scientists are using AI to save hedgehogs, and they need your help – Sử dụng AI để cứu loài nhím

You could be a volunteer on a ground-breaking new project

Efforts to help the UK’s struggling hedgehog populations are to be boosted by a project combining artificial intelligence (AI) and volunteer hard work.

The new National Hedgehog Monitoring Programme, from the British Hedgehog Preservation Society (BHPS) and the People’s Trust for Endangered Species, will use more than 1,000 trail cameras at 40 sites over three years to look for hedgehogs. A huge number of images will be generated, so AI will weed out (loại bỏ) those without wildlife. What’s left has to be sorted by eye (phân loại bằng mắt), so volunteers (tình nguyện viên) are needed to find the hog pictures, working at home through an online platform (nền tảng trực tuyến). The data (dữ liệu) will help conservationists (nhà bảo tồn) work out what might cause hog declines (suy giảm) and strategies (chiến lược) to help them. – Richard Baynes

 

Bản dịch Tiếng Việt

Các nhà khoa học đang sử dụng AI để cứu loài nhím, và họ cần sự giúp đỡ của bạn

Bạn có thể trở thành tình nguyện viên trong một dự án mới đột phá

Nỗ lực giúp đỡ các quần thể nhím đang gặp khó khăn ở Vương quốc Anh sẽ được thúc đẩy bởi một dự án kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công việc chăm chỉ của các tình nguyện viên.

Chương trình Giám sát Nhím Quốc gia mới, từ Hiệp hội Bảo tồn Nhím Anh (BHPS) và Quỹ Động vật Hoang dã, sẽ sử dụng hơn 1.000 máy ảnh gắn tại 40 địa điểm trong ba năm để tìm kiếm nhím. Một số lượng lớn hình ảnh sẽ được tạo ra, vì vậy AI sẽ loại bỏ những hình ảnh không có động vật hoang dã. Những gì còn lại phải được phân loại bằng mắt thường, vì vậy các tình nguyện viên cần tìm những bức ảnh của nhím, làm việc tại nhà thông qua một nền tảng trực tuyến. Dữ liệu này sẽ giúp các nhà bảo tồn xác định những gì có thể gây ra sự suy giảm số lượng nhím và các chiến lược để giúp đỡ chúng. – Richard Baynes

Source: www.countryfile.com