News

Thầy Bình trân trọng thông báo cho các lớp Tiếng Anh như sau:


443 views
August 23rd 2018 11:13:39

TẤT CẢ CÁC Lớp IELTS HỌC BÌNH THƯỜNG.

 

 

Trân trọng thông báo.

Thầy Nguyễn Thanh Bình

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68375
Online: 24