Life is a precious gift that we have all been given, and it is up to us to make the most of it. While money may provide us with comfort and security, it is not the key to happiness or fulfillment. After all, you cannot bring your wealth with you when you die. It is important to live a meaningful life that goes beyond the accumulation of wealth.

When we focus on material possessions, we can easily become obsessed with money and lose sight of what is truly important in life. We may start to measure our self-worth by our net worth, thinking that the more money we have, the more successful we are. However, this is a flawed way of thinking because wealth is not a measure of a person's character or worth. It is simply a tool that can be used to achieve certain goals and provide a comfortable life.

The pursuit of money can also lead us to neglect our relationships with others. We may prioritize our work and financial goals over spending time with loved ones, leading to feelings of isolation and loneliness. It is important to remember that the people in our lives are more valuable than any amount of money. They provide us with emotional support, love, and companionship, which are essential to a happy and fulfilling life.

Living a meaningful life is about finding purpose and pursuing what truly matters to us. It may involve volunteering in our community, pursuing our passions, or making a positive impact on the world. When we focus on things that bring us joy and fulfillment, we are less likely to become consumed by the pursuit of money. We may still need to work hard and earn a living, but our motivation will come from a deeper sense of purpose rather than a desire for financial gain.

It is also important to consider the legacy we want to leave behind. When we die, we will not be remembered for the size of our bank account or the possessions we accumulated. Rather, we will be remembered for the impact we had on the world and the people around us. We have the opportunity to make a positive difference in the world, whether it is through our work, our relationships, or our contributions to society. By living a meaningful life, we can leave a lasting legacy that goes far beyond our lifetime.

While money may provide us with temporary comfort and security, it is not the key to a happy and fulfilling life. We cannot bring our wealth with us when we die, but we can leave behind a legacy of purpose and impact. By prioritizing our relationships with others, pursuing our passions, and making a positive difference in the world, we can live a life that truly matters. Let us all focus on making our lives meaningful and leave a lasting impact on the world.

VOCABULARY

 1. Flawed - Bất hảo, không hoàn hảo
  Ví dụ: Despite its flaws, the new technology has the potential to revolutionize the industry.
 2. Pursuit - Sự theo đuổi, sự truy đuổi
  Ví dụ: His pursuit of a career in music led him to study at a prestigious conservatory.
 3. Consumed - Bị tiêu thụ, bị tiêu tán
  Ví dụ: She was consumed by her work and rarely had time for anything else.
 4. Legacy - Di sản, gia tài
  Ví dụ: His legacy as a great leader was recognized by people all around the world.
 5. Prioritize - Ưu tiên
  Ví dụ: We need to prioritize our goals and focus on what is most important.
 6. Temporary - Tạm thời, nhất thời
  Ví dụ: The temporary closure of the factory caused many workers to lose their jobs.
 7. Potential - Tiềm năng, khả năng tiềm ẩn
  Ví dụ: The young athlete showed great potential and was recruited by several top universities.
 8. Revolutionize - Cách mạng hóa, làm thay đổi cách nhìn, cách làm
  Ví dụ: The invention of the printing press revolutionized the way information was shared.
 9. Isolation - Cô lập, cách ly
  Ví dụ: The pandemic caused many people to experience feelings of isolation and loneliness.
 10. Fulfillment - Sự thỏa mãn, sự hoàn thành, đáp ứng
  Ví dụ: She found fulfillment in her work as a teacher and loved seeing her students succeed.

ANSWER THESE QUESTIONS

 1. What is your opinion on the statement "money cannot buy happiness"? Do you believe it is possible to lead a fulfilling life without a lot of money?

 2. Why do you think some people become obsessed with money and material possessions? In your opinion, is this a healthy mindset to have?

 3. What do you believe is the most important factor in living a meaningful life? Is it relationships with others, pursuing passions, or making a positive impact on the world?

 4. In your experience, have you ever had to make a decision between pursuing a career that pays well but is not fulfilling, or pursuing a career that you are passionate about but pays less? How did you make your decision?

 5. How important do you think it is to leave behind a legacy? Do you think it is possible to make a lasting impact on the world without a lot of money or power?

Dịch Tiếng Việt:

Tiền bạc không thể đem theo khi ta qua đời. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Cuộc đời là một món quà quý giá mà chúng ta đều được tặng, và việc tận dụng nó tối đa là trách nhiệm của chúng ta. Trong khi tiền bạc có thể cung cấp cho chúng ta sự thoải mái và an toàn, nó không phải là chìa khóa để hạnh phúc hay đầy đủ. Cuối cùng, khi qua đời ta không thể mang theo tài sản của mình. Quan trọng là sống một cuộc đời đầy ý nghĩa vượt qua sự tích lũy của tài sản.

Khi chúng ta tập trung vào sở hữu vật chất, chúng ta có thể dễ dàng trở nên ám ảnh bởi tiền bạc và mất khả năng nhìn nhận những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta có thể bắt đầu đánh giá giá trị của bản thân bằng tài sản thực của mình, cho rằng càng có nhiều tiền bạc thì càng thành công hơn. Tuy nhiên, đây là một cách suy nghĩ sai lầm bởi tiền bạc không phải là thước đo cho đức tính hay giá trị của một người. Nó chỉ là một công cụ có thể được sử dụng để đạt được mục tiêu và cung cấp một cuộc sống thoải mái.

Sự theo đuổi của tiền bạc cũng có thể dẫn đến sự lơ là với các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có thể ưu tiên công việc và mục tiêu tài chính của mình hơn là dành thời gian với những người thân yêu, dẫn đến cảm giác cô đơn và cô lập. Quan trọng là nhớ rằng những người trong cuộc sống của chúng ta có giá trị hơn bất kỳ khoản tiền bạc nào. Họ cung cấp cho chúng ta sự hỗ trợ tinh thần, tình yêu và sự đồng hành, những điều rất quan trọng trong một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.

Sống một cuộc sống ý nghĩa liên quan đến việc tìm ra mục đích và theo đuổi những điều thực sự quan trọng đối với chúng ta. Điều đó có thể bao gồm tình nguyện trong cộng đồng, theo đuổi đam mê của chúng ta hoặc tạo ra tác động tích cực đối với thế giới. Khi chúng ta tập trung vào những điều mang lại niềm vui và sự hài lòng cho chúng ta, chúng ta sẽ ít có khả năng bị ám ảnh bởi việc săn đón tiền bạc. Chúng ta có thể vẫn cần phải làm việc chăm chỉ và kiếm sống, nhưng động lực của chúng ta sẽ đến từ một sự khát khao sâu sắc hơn là mong muốn thu được lợi ích tài chính.

Ngoài ra, quan trọng là xem xét di sản mà chúng ta muốn để lại sau mình. Khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ không được nhớ đến với kích thước của tài khoản ngân hàng hay tài sản chúng ta tích lũy. Thay vào đó, chúng ta sẽ được nhớ đến với tác động mà chúng ta để lại cho thế giới và những người xung quanh. Chúng ta có cơ hội tạo ra sự khác biệt tích cực trong thế giới, dù đó là thông qua công việc, mối quan hệ hoặc đóng góp cho xã hội. Bằng cách sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta có thể để lại di sản bền vững vượt xa thời gian.

Trong khi tiền bạc có thể cung cấp cho chúng ta sự thoải mái và an toàn tạm thời, nó không phải là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta không thể mang theo tài sản của mình khi chúng ta qua đời, nhưng chúng ta có thể để lại một di sản về mục đích và ảnh hưởng. Bằng cách ưu tiên mối quan hệ của chúng ta với những người khác, theo đuổi niềm đam mê của chúng ta và tạo ra một sự khác biệt tích cực trong thế giới, chúng ta có thể sống một cuộc sống thật sự ý nghĩa. Hãy tập trung vào việc làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và để lại một ảnh hưởng lâu dài trên thế giới.