There is an old proverb that says, "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second-best time is now." This saying captures the essence of the story of a father who plants a tree and shows his son the importance of thinking ahead and investing in the future.

When the father plants the tree, he may not have a clear vision of what the future holds. But he knows that by planting the seed, he is investing in something that will grow and flourish over time. He is teaching his son the value of patience, hard work, and delayed gratification - all important lessons that will serve him well in life.

As the tree grows taller and stronger, the father and son continue to nurture it, and the boy watches with wonder and curiosity. He may not fully understand the significance of what his father is teaching him, but he knows that the tree is important to his dad, and that makes it important to him too.

Years pass, and the boy grows up to become a father himself. One day, as he takes his own daughter to play in the park, he sees the tree that his father planted all those years ago. It has grown tall and sturdy, providing shade and shelter to all who seek it.

In that moment, the man realizes the true importance of what his father was trying to teach him all those years ago. He understands that the tree represents more than just a physical object - it is a symbol of the love, care, and hard work that his father put into raising him, and the legacy that he wants to leave behind for future generations.

As the man watches his daughter play around the tree, he feels a sense of pride and gratitude for the lessons that his father taught him. He knows that by passing on this legacy to his own children, he is honoring his father's memory and continuing the cycle of love and care that started with a simple act of planting a seed.

In the end, the story of the father and the tree is a powerful reminder of the importance of investing in the future, both for ourselves and for those we love. By planting seeds of love, care, and hard work, we can create a legacy that will endure long after we are gone.

VOCABULARY

 1. Plant (v) - Trồng cây Sentence: The father decided to plant a tree in the backyard.
 2. Invest (v) - Đầu tư Sentence: The father teaches his son the importance of investing in the future.
 3. Flourish (v) - Phát triển mạnh mẽ Sentence: The tree that the father planted has flourished over time.
 4. Patience (n) - Sự kiên nhẫn Sentence: The father taught his son the value of patience in nurturing the tree.
 5. Delayed gratification (n) - Sự chờ đợi để có được điều mình mong muốn Sentence: The father showed his son the importance of delayed gratification by planting the seed.
 6. Nurture (v) - Chăm sóc, nuôi dưỡng Sentence: The father and son continue to nurture the tree as it grows taller and stronger.
 7. Legacy (n) - Di sản, di tích Sentence: The tree represents the legacy that the father wants to leave behind for future generations.
 8. Gratitude (n) - Sự biết ơn Sentence: The man feels a sense of gratitude for the lessons that his father taught him.
 9. Endure (v) - Tồn tại, kéo dài Sentence: The legacy of the father's tree will endure long after he is gone.
 10. Cycle (n) - Chu kỳ, chu trình Sentence: The man is continuing the cycle of love and care that his father started with a simple act of planting a seed.

READING COMPREHENSION. BLACKEN the answer to see the key.

 1. What is the essence of the old proverb mentioned in the article?
  a) The importance of planting a tree at the right time.

  b) The value of patience and hard work.
  c) The significance of investing in the future.
  d) The impact of delayed gratification.

Answer: c) The significance of investing in the future.

 1. Why does the father plant the tree in the story?
  a) He wants to teach his son the value of hard work.
  b) He wants to create a beautiful garden.
  c) He wants to provide shade and shelter for his family.
  d) He wants to invest in something that will grow and flourish over time.

Answer: d) He wants to invest in something that will grow and flourish over time.

 1. How does the boy feel about the tree that his father plants?
  a) He is indifferent to it.
  b) He is fascinated by it.
  c) He is scared of it.
  d) He is annoyed by it.

Answer: b) He is fascinated by it.

 1. What does the man realize about the tree when he sees it as a father himself?
  a) It represents the hard work that he put into planting it.
  b) It is important to his father.
  c) It symbolizes the legacy that his father wants to leave behind.
  d) It provides shade and shelter to all who seek it.

Answer: c) It symbolizes the legacy that his father wants to leave behind.

 1. What is the main message of the story of the father and the tree?
  a) The importance of investing in the future.
  b) The value of hard work and delayed gratification.
  c) The significance of family traditions.
  d) The impact of patience and perseverance.

Answer: a) The importance of investing in the future.

BÀI DỊCH TIẾNG VIỆT

Có một câu ca dao nói rằng: "Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là bây giờ." Câu nói này gợi ý đến bản chất của câu chuyện về một người cha trồng một cây và cho con trai của ông thấy tầm quan trọng của việc suy nghĩ vượt trội và đầu tư vào tương lai.

Khi người cha trồng cây, ông có thể không có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai. Nhưng ông biết rằng bằng cách trồng hạt giống, ông đang đầu tư vào một thứ gì đó sẽ mọc lên và phát triển trong thời gian dài. Ông đang dạy cho con trai của mình giá trị của sự kiên nhẫn, lao động chăm chỉ và sự kiên trì trong việc đợi đến lúc thưởng thức thành quả - tất cả những bài học quan trọng sẽ phục vụ cho cuộc sống của con trai ông.

Khi cây trưởng thành cao hơn và mạnh mẽ hơn, người cha và con trai tiếp tục chăm sóc nó, và đứa trẻ theo dõi với sự tò mò và ngạc nhiên. Cậu bé có thể chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những gì người cha đang dạy cho mình, nhưng cậu biết rằng cây quan trọng đối với cha mình, và điều đó làm cho nó cũng quan trọng đối với cậu bé.

Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ lớn lên và trở thành một người cha. Một ngày nọ, khi anh ta đưa con gái của mình đến chơi ở công viên, anh thấy cây mà cha mình trồng đã cách đó rất nhiều năm. Cây đã trưởng thành cao và vững chắc, cung cấp bóng mát và nơi trú ẩn cho những người tìm kiếm chỗ mát của nó.

Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông nhận ra tầm quan trọng thực sự của những gì cha anh cố gắng dạy anh ấy những năm trước đó. Anh ấy hiểu rằng cây biểu thị nhiều hơn chỉ là một vật thể vật lý - nó là một biểu tượng của tình yêu, sự quan tâm và công sức mà cha anh đã đưa vào việc nuôi dưỡng anh, và di sản mà cha muốn để lại cho các thế hệ tương lai.

Khi người đàn ông nhìn con gái của mình chơi quanh cây, anh ta cảm thấy một cảm giác tự hào và biết ơn về những bài học mà cha đã dạy cho anh. Anh ta biết rằng bằng cách truyền lại di sản này cho con cái của mình, anh đang tôn vinh ký ức về cha và tiếp tục chu trình tình yêu và quan tâm đã bắt đầu bằng một hành động đơn giản như là việc trồng một hạt giống.

Cuối cùng, câu chuyện về cha và cây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đầu tư cho tương lai, cả cho chúng ta và những người chúng ta yêu thương. Bằng cách trồng hạt giống của tình yêu, sự quan tâm và công sức, chúng ta có thể tạo ra một di sản sẽ kéo dài sau khi chúng ta ra đi.