Chuyên đề Cloze Test số 2 - THPTQG2017


670 views

Các bạn có thể xem hoặc dowload. Đáp án được post phía dưới.

Đáp án:

CLOZE 1:

 1. B
 2. A
 3. D
 4. A
 5. B
 6. D
 7. C
 8. C

CLOZE 2:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. D
 7. C
 8. D

CLOZE 3:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C
 6. B
 7. C
 8. B

CLOZE 4:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B

CLOZE 5:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B
 6. A
 7. D
 8. A

CLOZE 6:

 1. D
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. D
 8. B

CLOZE 7:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A
 8. B

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 449676
Online: 31