IELTS


  Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo khai giảng lớp IELTS 2019 ĐỢT 2 như sau:   Lớp IELTS Intermediate: Thứ Hai và Thứ Tư, 17h00-18h30.  Lớp IELTS Intermediate: Thứ Ba ...

Thông báo đăng ký thi IELTS tại Tiền Giang

  Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo ngày thi IELTS năm 2019 của IDP như sau: Tại Tiền Giang: 18,20 tháng 7 và 26 tháng 10 năm 2019. Ngày hết hạn đăng ký: 20/6/2019 Ngoài ra, thí sinh có th?...
Category: IELTS 167 views


  Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo khai giảng lớp IELTS 2019 như sau: Lớp IELTS Intermediate: Thứ Ba và Thứ Năm, 17h00-18h30. Lớp này phù hợp với các học ...
Category: IELTS 405 views

IELTS Speaking practice: Education

On this page you can find full IELTS Speaking Sample Questions related to Education and Schools

...
Category: IELTS 319 views

IELTS Speaking practice: Travel & Holidays

On this page you can find full IELTS Speaking sample with questions related to Holidays topic.

...
Category: IELTS 312 views

Useful Vocabulary to talk about destinations

On this page you can find full IELTS Speaking sample with questions related to Holidays topic.

...
Category: IELTS 225 views

Writing Essentials for Proficiency Level

This is a useful material for those who want to improve their writing skill

...
Category: IELTS 225 views

IELTS Writing Task 1 - Useful Language

Here are some of the useful phrases to improve your writing task 1!

...
Category: IELTS 252 views


This is some useful advice to help learners with their writing tasks.

...
Category: IELTS 216 views

IELTS Reading: Multiple Choice Questions - Practice

This section provides two tasks to practise IELTS Reading Multiple Choice Questions

...
Category: IELTS 323 views

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 290425
Online: 14