IELTS


IELTS is the high stakes English test for international study, migration and work. Open a world of opportunity with IELTS. ...

Thông báo đăng ký thi IELTS tại Tiền Giang

  Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo ngày thi IELTS năm 2019 của IDP như sau: Tại Tiền Giang: 18,20 tháng 7 và 26 tháng 10 năm 2019. Ngày hết hạn đăng ký: 20/6/2019 Ngoài ra, thí sinh có th?...
Category: IELTS 373 views


  Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo khai giảng lớp IELTS 2019 như sau: Lớp IELTS Intermediate: Thứ Ba và Thứ Năm, 17h00-18h30. Lớp này phù hợp với các học ...
Category: IELTS 561 views


Thầy Bình thông báo hướng dẫn cách thức đăng ký thi IELTS của IDP như sau: ...

IELTS Speaking practice: Education

On this page you can find full IELTS Speaking Sample Questions related to Education and Schools

...
Category: IELTS 457 views

IELTS Speaking practice: Travel & Holidays

On this page you can find full IELTS Speaking sample with questions related to Holidays topic.

...
Category: IELTS 434 views

Useful Vocabulary to talk about destinations

On this page you can find full IELTS Speaking sample with questions related to Holidays topic.

...
Category: IELTS 356 views

Writing Essentials for Proficiency Level

This is a useful material for those who want to improve their writing skill

...
Category: IELTS 329 views

IELTS Writing Task 1 - Useful Language

Here are some of the useful phrases to improve your writing task 1!

...
Category: IELTS 351 views

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2019
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn
 Email: e.blearning.edu.vn@gmail.com 

Total Visits : 414024
Online: 22