Phần mềm luyện thi TOEFL iBT

Đây là tập hợp các phần mềm hay dùng để luyện thi TOEFL iBT trên máy tính


292 views
July 25th 2018 15:35:15

Longman TOEFL iBT: CLICK HERE

Barron TOEFL iBT: CLICK HERE

ETS TOEFL iBT Official Guide: CLICK HERE

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68392
Online: 40