Một số gợi nhớ cho kỳ thi THPTQG 2017

Học sinh tham khảo các lưu ý trước khi thi Tiếng Anh nhé!


120 views
September 1st 2017 08:00:25

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68379
Online: 28