Chuyên đề Cloze Test số 2 - THPTQG2017

Chuyên đề Cloze Test bao gồm các bài tập mới, với nội dung chính xác giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG 2017.


230 views

Các bạn có thể xem hoặc dowload. Đáp án được post phía dưới.

Đáp án:

CLOZE 1:

 1. B
 2. A
 3. D
 4. A
 5. B
 6. D
 7. C
 8. C

CLOZE 2:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. D
 7. C
 8. D

CLOZE 3:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C
 6. B
 7. C
 8. B

CLOZE 4:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B

CLOZE 5:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B
 6. A
 7. D
 8. A

CLOZE 6:

 1. D
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. D
 8. B

CLOZE 7:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A
 8. B

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 84246
Online: 5