Chuyên đề Cloze Test số 2 - THPTQG2017

Chuyên đề Cloze Test bao gồm các bài tập mới, với nội dung chính xác giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG 2017.


170 views
September 1st 2017 07:58:53

Các bạn có thể xem hoặc dowload. Đáp án được post phía dưới.

Đáp án:

CLOZE 1:

 1. B
 2. A
 3. D
 4. A
 5. B
 6. D
 7. C
 8. C

CLOZE 2:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. D
 7. C
 8. D

CLOZE 3:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C
 6. B
 7. C
 8. B

CLOZE 4:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B

CLOZE 5:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B
 6. A
 7. D
 8. A

CLOZE 6:

 1. D
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. D
 8. B

CLOZE 7:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. B
 5. A
 6. D
 7. A
 8. B

 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68427
Online: 74