IELTS Intensive Course

Thông báo đăng ký lớp học IELTS 4 tại Tiền Giang của thầy Bình

Thầy Nguyễn Thanh Bình trân trọng thông báo mở lớp IELTS 4 năm thứ 9 2018 tại Tiền Giang


IELTS Intermediate and Advanced: Audio CDs for the Reading books
IELTS Intermediate and Advanced: Audio CDs for the Reading books

Please check the link and download the audio CDs for home use.


 BLENDED LEARNING | ENGLISH | Copyright 2017-2018
 Nguyen Thanh Binh, an ESL Teacher, Giáo Viên Tiếng Anh
 Tien Giang High School for the Gifted, Tien Giang, Vietnam, Trường THPT Chuyên Tiền Giang
 Email: mr.thanhbinh@gmail.com | Mobile N0: +84 987 479 596
 Website: https://blearning.edu.vn | Elearning: https://e.blearning.edu.vn

Total Visits : 68361
Online: 10